Ωφέλη για τους νέους ανέργους

  • anergoi-ofeloi
  • Αποκτήση εξειδικευμένων επαγγελματικών γνώσεων και δεξιότητων μέσω επιδοτούμενης κατάρτισης 80 ωρών με 5 €/ώρα (σύνολο 400€)
  • Αποκτήση εργασιακής εμπειρίας μέσω αμειβόμενης πεντάμηνης πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις. Συγκεκριμένα για τους πτυχιούχους ΑΕΙ/ΤΕΙ με 460€/μήνα (σύνολο 2300€), ενώ για τους απόφοιτους υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας & μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με 400€/μήνα σύνολο 2000€).Συνολική αμοιβή 2300€ ώς 2700€ 
  • Ιατροφαρμακευτική κάλυψη για όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής πρακτικής άσκησης.
  • Ασφαλιστική κάλυψη έναντι κινδύνου, ατυχήματος κλπ. για όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής πρακτικής άσκησης.

OAED