anergoi-ofeloi

 • Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 80 ωρών με  αμοιβή 5€/ ώρα (σύνολο 400€)
 • Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα διάρκειας 500 ωρών (ως 5 μήνες).
 • Αμοιβή για τους αποφοίτους πτυχιούχους ΑΕΙ/ΤΕΙ, 460€/μήνα (σύνολο 2300€),
 • Αμοιβή για τους για τους απόφοιτους υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας & μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 400€/μήνα (σύνολο 2000€)
 • Υπηρεσίες υποστήριξης κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης
 • Επιχορήγηση της επιχείρησης που προβαίνει στην πρόσληψη (εφόσον το επιθυμεί και χωρίς καμία δέσμευση για οποιαδήποτε πρόσληψη), μετά τη λήξη της δωρεάν 5μηνης πρακτικής των καταρτιζόμενων στην επιχείρηση.
 • Απόκτηση προϋπηρεσίας και εργασιακής εμπειρίας

chreokopia-anodos2

Οι επιχειρήσεις που θα υπαχθούν στο πρόγραμμα θα επωφεληθούν μέσω της αναβάθμισης του ανθρώπινου δυναμικού τους και της ενδυνάμωσης της εταιρικής τους ταυτότητας. Το πρόγραμμα αποτελεί για τις επιχειρήσεις μία μοναδική ευκαιρία αποτελεσματικής κάλυψης των αναγκών τους σε καταρτισμένο και εξειδικευμένο προσωπικό.

Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του προγράμματος, ο δικαιούχος άνεργος, αφού εκπαιδευτεί στο ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ "ΣΥΝΟΛΟ" , θα προσφέρει εργασία σε εταιρείες με τη μορφή πρακτικής άσκησης, δωρεάν, χωρίς καμία επιβάρυνση για την εταιρεία.

 

Στο πρόγραμμα μπορούν να να συμμετέχουν όλες οι επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα.

 

Συγκεκριμένα για τις επιχειρήσεις προβλέπεται:

 • 5μηνη επιδοτούμενη απασχόληση για νέους μέχρι 29 ετών, απόφοιτους ΑΕΙ/ΤΕΙ, μεταδευτεροβάθμιας, δευτεροβάθμιας και υποχρεωτικής εκπαίδευσης οι οποίοι έχουν καταρτιστεί σε πρόγραμμα κατάρτισης σχετικό με το τομέα δραστηριότητας του προγράμματος . Ο άνεργος θα χρηματοδοτείται απευθείας από τον ΟΑΕΔ, με 460€ μηνιαίως αν είναι απόφοιτος ΑΕΙ/ΤΕΙ, και με 400€ μηνιαίως αν είναι απόφοιτος υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
 • Ιατροφαρμακευτική και επιπλέον ασφαλιστική κάλυψη των ανέργων έναντι κινδύνου, ατυχήματος καθ’ όλη τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης
 • Επιχορήγηση των επιχειρήσεων μετά το πέρας της 5μηνης πρακτικής άσκησης, στην περίπτωση που μετατρέψουν την πρακτική άσκηση σε σύμβαση εργασίας, με κάλυψη των εργοδοτικών εισφορών για ένα έτος
 • Ο αριθμός των ανέργων που θα μπορεί κάποια εταιρεία:

 

Ο αριθμός των ανέργων που θα μπορεί κάποια εταιρεία να προσλάβει για πρακτική άσκηση θα είναι συνάρτηση του προσωπικού της σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ

ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

0 – 3

Έως 1 άτομο

4 – πάνω

Ίσος με το 30% του Αριθμού των Απασχολουμένων στην επιχείρηση

 

 

 

Αξιολόγηση του προσωπικού

Οι επιχειρήσεις μπορούν να αξιολογήσουν τους καταρτιζόμενους και να έχουν ως κίνητρο για την πρόσληψη όσων από αυτούς επιθυμούν την πλήρη επιδότηση όλων των εργοδοτικών εισφορών, για διάστημα ενός έτους με τη λήξη της δωρεάν 5μηνης πρακτικής τους. Διευκρινίζεται ότι καμία δέσμευση δεν υπάρχει για την οποιαδήποτε πρόσληψη.

 

 

 

 

 

 

 


Δικαιολογητικά Voucher

Για την έγκαιρη και έγκυρη προετοιμασία υποβολής της αίτησης θα πρέπει να συγκεντρώσετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Για απόφοιτους υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας & μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

 • Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο
 • Κάρτα ανεργίας του ΟΑΕΔ σε ισχύ
 • Εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας οικονομικού έτους 2013
 • Απολυτήριο Γυμνασίου ή Λυκείου ή ΙΕΚ

 

Για πτυχιούχους ΑΕΙ – ΤΕΙ

 • Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο
 • Κάρτα ανεργίας του ΟΑΕΔ σε ισχύ
 • Εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας οικονομικού έτους 2013
 • Πτυχίο ΑΕΙ – ΤΕΙ
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών (εφόσον υπάρχει)
 • Πιστοποιητικό καλής γνώσης ξένης γλώσσας (επίπεδο τουλάχιστον Β2, εφόσον υπάρχει)

apply

Για τους ανέργους:

Κάθε ενδιαφερόμενος για να εγγραφεί στο Μητρώο Ωφελουμένων και να συμμετάσχει στην παρούσα δράση πρέπει:

 • Να συμπληρώσει και να υποβάλει σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω Διαδικτύου, στην ειδική ιστοσελίδα (http://www.voucher.gov.gr) τη φόρμα «Αίτηση συμμετοχής», μόλις ανακοινωθεί η ακριβής ημερομηνία.
 • Να διαφυλάξει το αποδεικτικό της υποβολής της αίτησής του, το οποίο αναγράφει τον «Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής» (ΚΑΥΑΣ), καθώς και τπν ακριβή ημερομηνία και ώρα υποβολής της. Ο κωδικός ΚΑΥΑΣ είναι μοναδικός για κάθε αίτηση συμμετοχής, χορηγείται αυτόματα από το οικείο μηχανογραφικό σύστημα με την υποβολή της, αποτελεί το αποδεικτικό υποβολής της και χρησιμοποιείται αντί για το ονοματεπώνυμο του αιτούντος σε όλα τα έγγραφα (Μητρώα, πίνακες κ.ά.) που δημοσιεύονται στο πλαίσιο της παρούσας.

Στη συνέχεια και εφόσον επιλεγεί βάσει των κριτηρίων και της διαδικασίας που περιγράφεται στην πρόσκληση, θα εγγραφεί σε «Μητρώο Ωφελουμένων» και θα δικαιούται την «Επιταγή Εισόδου» στην αγορά εργασίας. Οι υπηρεσίες κατάρτισης θα παρασχεθούν από παρόχους κατάρτισης (Κέντρα Δια βίου Μάθησης, Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΚΕΚ, Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ κ.λπ.) που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον και θα εγγραφούν στο Μητρώο Παρόχων.

Η πρακτική άσκηση θα πραγματοποιηθεί σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, στις οποίες δεν συμμετέχει έμμεσα ή άμεσα το Ελληνικό Δημόσιο και θα έχει συνάφεια με το αντικείμενο του προγράμματος θεωρητικής κατάρτισης που παρακολούθησε ο ωφελούμενος.

Συγκεκριμένα, κάθε άνεργος ηλικίας 18 έως 29 ετών που θα εγγραφεί στο Μητρώο Ωφελουμένων δικαιούται μια προσωπική «επιταγή εισόδου» στην αγορά εργασίας με την οποία θα λάβει υπηρεσίες κατάρτισης (θεωρία και πρακτική) καθώς και υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης και καθοδήγησης.
Επίσης, αποκτά τη δυνατότητα να επιλέξει πάροχο κατάρτισης, πρόγραμμα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και αναλυτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Μέσω της επιταγής, ο πάροχος κατάρτισης θα πληρωθεί για τις υπηρεσίες που θα παρέχει στον καταρτιζόμενο. Μεταξύ παρόχου κατάρτισης, επιχείρησης πρακτικής άσκησης και καταρτιζόμενου υπογράφεται τριμερής.

offline data entry

Μπορείτε να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας για συμμετοχή σας στο πρόγραμμα, μέσω του ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ " ΣΥΝΟΛΟ", συμπληρώνοντας τη παρακάτω φόρμα.

Θα σας ειδοπιήσουμε αμέσως με την έναρξη του προγράμματος για να υποβάλετε την «Αίτηση συμμετοχής» έτσι ώστε να εγγραφείτε στο Μητρώο Ωφελουμένων και να συμμετάσχετε στην παρούσα δράση.

Στέλεχος του "ΣΥΝΟΛΟΥ" θα σας βοηθήσει στη συμπλήρωση της Ηλεκτρονικής Άιτησης.

 

 

OAED